Beste Klant , U kan vanaf heden de Merken Ashford, Majacraft, Valkyrie en Lontwol bestellen via de website van Herbalana https://herbalana.be en voor Landscape Dyes op https://atelierhetkleinehuis.nl
Gratis levering
vanaf €195 (excl btw)

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van onze activiteiten, nieuwe producten en promotiesSchrijf je in

Algemene voorwaarden

1. Toepassings
 
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen LostCraft BV (Parklaan 57, Bredene 8450 – BTW BE 0431496778) en haar klant . Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van LostCraft BV zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen LostCraft BV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een bestelling en betaling op de webshop.
 
LostCraft BV probeert zoveel mogelijk producten op voorraad te hebben. Echter, afhankelijk van het product moet LostCraft BV  haar leveranciers vragen naar levertijden. De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met LostCraft BV  alvorens zijn bestelling te plaatsen. In dit geval kanLostCraft BV de klant de beschikbaarheid van de gevraagde producten bevestigen. In alle gevallen zal LostCraft BV , wanneer de bestelling gevalideerd is, eventuele levertijden aan de klant meedelen.Indien deze niet op voorraad zijn kan de klant geen ontbnding  van de aankoop aanvechten indien deze in een redelijke termijn kunnen geleverd worden ( anderhalve maand zonder rekening houdende met verlofperiodes van de fabrikant ) en ingeval van overmacht kan deze helemaal niet ontbonden worden.( rekening houdende dat sommige producten van ver komen zoals Nieuw Zeeland en Australie )
 

3. Prijs en betaling

3.1 Alle bestellingen worden onmiddelijk betaald zoals deze op de webshhop vermeld staat. 
 
4. Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht

4.1 De leveringstermijnen worden door LostCraft BV enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden LostCraft BV niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

4.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd met een transportfirma vanaf een aankoopbedrag van 195 EUR (exclusief BTW). Bij bestellingen met een waarde van minder dan 195 EUR (exclusief BTW) of 236,00€ (inclusief btw), wordt een bijkomende toeslag (voor transport, administratie en milieu) aangerekend naargelang het land van bestemming en zoals vermeld in de webshop . LostCraft BV behoudt zich te allen tijde en om welke reden dan ook het recht voor om eenzijdig te beslissen om de goederen zelf bij de Klant af te leveren. I
 
4.3 Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden aan de Klant, vermeldt LostCraft BV bij de hoofdlevering de producten die ontbreken. Automatische nazending van de ontbrekende producten dient door de Klant te worden aangevraagd. De nazending wordt zo spoedig als mogelijk na binnenkomst van de ontbrekende goederen aan de Klant verzonden. Nazendingen van 195 EUR en meer (exclusief BTW) zijn gratis. Voor nazendingen van minder dan 236 EUR (incl. BTW) wordt een verzendingskost aangerekend naargelang het land van bestemming.

4.4 Onverminderd artikel 3.2 geschieden retourzendingen op kosten van de Klant en worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van LostCraft BV. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door LostCraft BV geweigerd.
 
4.5 als het bedrag onder de 60.50@ (inclusief btw) is worden er extra administratiekosten aangerekend van 9,08€ (inclusief btw)

5. Controle en klachten

5.1 Op alle leveringen van LostCraft BV zijn de Service & Garantievoorwaarden van toepassing, zoals vermeld op de website https://www.lostcraft.be en verkrijgbaar op aanvraag.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de Service & Garantievoorwaarden van LostCraft BV, dienen eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van twee (2) dagen na de levering schriftelijk aan LostCraft BV te worden gemeld. Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet meer in aanmerking genomen door LostCraft BV. Bij aanvaarding van een geldig protest, zal LostCraft BV de geleverde goederen terugnemen en gratis opnieuw leveren, repareren of crediteren onder aftrek van 15% van de netto-factuurwaarde. LostCraft BV is in geen enkel geval gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

5.3 Voor de door LostCraft BV geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van LostCraft BV steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van LostCraft BV van de desbetreffende producten (‘back-to-back’) zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de richtlijnen vermeld in de “Service en Garantievoorwaarden” vermeld op de website strikt door de Klant worden nageleefd De waarborg van LostCraft BV voor niet-conforme producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

6. Aansprakelijkheid

6.1 LostCraft BV (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is LostCraft BV niet aansprakelijk.LostCraft BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de Klant. Ingeval LostCraft BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LostCraft BV steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. LostCraft BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. LostCraft BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

6.2 LostCraft BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan LostCraft BV leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van LostCraft BV opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Terugroeping

Op eerste verzoek van LostCraft BV verbindt de Klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door LostCraft BV te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van LostCraft BV aan de Klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroeping van producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door LostCraft BV.
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven.

 UW AANKOOP
IS GEWAARBORGD

Consumenten en gegevensbescherming
Retourrecht van 14 dagen
Veilige betaling met SSL verbinding


            
Lostcraft BV
BE 0431.496.778
Diestsesteenweg 24
3200 Aarschot
0468 02 86 27
info@lostcraft.be